مقدمه: خوش حسابی مالیاتی طبق قوانین مالیاتی

همه ساله با شروع زمان ارائه اظهارنامه عملکردی ، مودیان مالیاتی سوالاتی درباره خوش حسابی مالیاتی و امکان استفاده از شرایط خوش حسابی مطرح می کنند. مودیان علاقمندند تخفیف خوش حسابی مالیاتی را دریافت کنند و در هزینه های خود صرفه جویی کنند.
سازمان امور مالیات برای مودیانی که قوانین مالیاتی را رعایت می کنند تسهیلاتی در نظر گرفته است. یکی از این تسهیلات اعطای جایزه خوش حسابی مالیاتی است.

در این مقاله قصد داریم شرایطی که مودی مشمول خوش حسابی مالیاتی می گردد بیان کنیم. در ادامه به شرایط خوش حسابی مالیاتی در گمرک می پردازیم و در پایان بررسی سوالات متداول در این بخش را داریم.

اینفوگرافیک سوالات متداول خوش حسابی مالیاتی

خوش حسابی مالیاتی سبب کاهش هزینه های پرداختی مودی می گردد. بنابراین لازم است مودیان اظهارنامه مالیاتی را به دقت تکمیل کرده و سر موقع به سازمان مالیاتی ارسال کنند.

خوش حسابی مالیاتی طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیات مستقیم چیست؟

قانونگذار درباره خوش حسابی مواد قانونی وضع کرده است. طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی اگر موارد زیر را رعایت کنند مشمول خوش حسابی مالیاتی می گردند.

 • ثبت نام اینترنتی در سامانه امور مالیات انجام داده باشد.
 • طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد.
 • مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند.
خوش حسابی مالیاتی طبق قانون 189 مالیات مستقیم

جایزه خوش حسابی مالیاتی طبق ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم چیست؟

شرایط جایزه خوش حسابی مالیاتی در ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم بیان شده است. مطابق این ماده قانونی ، معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
همچنین علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به‌ الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

 • تبصره ۱- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند. در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقـدام کننـد از هشتـاد درصـد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
 • تبصره ۲- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
جایزه خوش حسابی

خوش حسابی مالیاتی در گمرک و وارادت کالا چیست؟

برطبق قوانین سازمان مالیات کشور به انضمام دستورالعمل ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ ،که مبنای عمل در گذشته بود، شرایط زیر در نظر گرفته می شد:

کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان ۴ % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی ، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می­ گردد.

 •  ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی­ الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند.
 •  پس از تعیین مبلغ مالیات علی­ الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی­ الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی ( واردکنندگان کالا ) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می­ شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی ، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت­ کننده وجه خواهد بود.
 • اشخاص حقیقی و حقوقی وارد­کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد ، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تایید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک ، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.
 • طبق موارد ذکرشده ، اگر مودی خوش حساب باشد ، امکان استفاده از تخفیف مالیاتی را دارد.
 • در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد­کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش­ حساب ­بودن مودی را کتبا از اداره عملکرد مودی استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.
 •  گواهی صادره مبنی بر خوش­ حساب­ بودن مودی از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه دارای اعتبار می­ باشد.
خوش حسابی مالیاتی در گمرک

خوش حسابی مالیاتی در گمرک و وارادت کالا در دستورالعمل جدید

درحال حاضر روال سابق تغییر کرده است. طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۳۰ ، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موظف شده اند تا امکان برخورداری از شرایط خوش حسابی موضوع بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ مربوط به «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» را فراهم نمایند.
مودی خوش حساب هم به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل باشند:

 • در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشند.
 • در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی(واردات)) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند، مشمول خوش حسابی نمی باشند.
 • نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

و مبنای سنجش خوش حسابی از طریق سامانه رسام و بصورت الکترونیکی امکان پذیر است.

استعلام خوش‌حسابی مالیاتی از چه طریق است؟

استعلام خوش حسابی مالیاتی برای واردکنندگان کالا ، از طریق الکترونیکی و تنها از طریق سامانه رسام صورت می گیرد. سامانه رسام پل ارتباطی بین سازمان امور مالیاتی و اداره گمرک است.
مودیان برای استعلام خوش حسابی مالیاتی ، بایستی به سامانه رسام مراجعه کنند و از طریق لینک مشاهده وضعیت مالیات ، خوش حساب بودن مودی مشخص شده است.
مودیان بخاطر داشته باشند برای استفاده از سامانه رسام ، ابتدا باید در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشند.

از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به بعد ، نامه خوش حسابی غیرالکترونیکی فاقد درجه اعتبار است.

استعلام خوش حسابی مالیاتی

سوالات متداول درباره خوش حسابی مالیاتی

در این بخش به بررسی سوالات متداول درباره خوش حسابی مالیاتی می پردازیم. ممکن است شما نیز به این سوالات برخورده باشید.

 • آیا جایزه خوش حسابی به مالیات های تکلیفی تعلق می گیرد؟

  خیر ، جایزه خوش حسابی به مالیات هایی که برحسب وظایف قانونی مودی است، تعلق نمی گیرد.

 • شرکت ها می توانند از آیا شرکتی می تواند همزمان از جایزه سه سال خوش حسابی و ۱% پیش پرداخت مالیات بهره مند شود ؟

  اعطای همزمان جایزه خوش حسابی و تخفیف یک درصد پیش پرداخت برای مودیان طبق ماده ۱۹۰ مالیات های مستقیم فراهم شده است. مودیان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و هزینه های خود را کاهش دهند.

 • چطوری نامه خوش حسابی مالیاتی بگیرم؟

  نامه خوش حسابی مالیاتی بصورت دستی و غیر سیستمی صادر نمی شود. برای گرفتن این نامه شرایط مودی خوش حساب را داشته باشید و سپس از طریق الکترونیکی برای گرفتن نامه اقدام کنید.

  البته برای گرفتن نامه خوش حسابی بایستی در سه سال اخیر مالیات خود را بدون مراجعه به هیات اختلاف پرداخت کرده باشید.

 • چطوری گواهی خوش حسابی مالیاتی بگیرم؟

  در حال حاضر گواهی خوش حسابی از اداره مالیات ارائه نمی شود. تنها نامه خوش حسابی بصورت الکترونیکی به مودیان داده می شود.

 • آیا به حساب های بانکی تاجران نیز مالیات تعلق می گیرد؟

  خیر، کنترل حساب های بانکی به منظور وضوح فعالیت اقتصادی و بررسی تراکنش مالی است و مالیات مستقیم به حساب های بانکی تعلق نمی گیرد.

برای تماس با ما کلیک کنید

مشاوره رایگان

ما در صدرا محاسب به تمام سوالات شما در مورد مالیات پاسخ خواهیم داد.
برای تماس با ما کلیک کنید

نتیجه گیری در مورد خوش حسابی مالیاتی

در این مقاله ما به صورت کامل در مورد خوش حسابی مالیاتی طبق قوانین ایران صحبت کردیم. همچنین تبصره های جدید نیز، به این مقاله اضافه شده است.

به خاطر داشته باشید با ثبت دقیق اطلاعات و ارائه به موقع آن ها می توانید از تسهیلات ارائه شده سازمان مالیات نهایت استفاده را ببرید.

به همین دلیل فعالان حوزه کسب و کار تمایل دارند با مجموعه حسابداری مجربی کار کنند تا بتوانند بیشترین صرفه جویی در هزینه های خود را داشته باشند و از ارائه گزارشات به سازمان مالیات آسوده خاطر باشند.

اگر سوالی داشتید می توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید، درصورت هرگونه سوال و یا ابهام، پاسخگوی شما هستیم.

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما می‌توانید با شماره ۴۶۰۱۴۷۲۱-۰۲۱ و ۸۶۰۹۳۴۶۸-۰۲۱ تماس بگیرید.
همچنین می‌توانید فرم زیر را پر کرده تا در سریعترین زمان، کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

فرم مشاوره رایگان