مقدمه: شرایط مهم در اصلاح اظهارنامه مالیاتی

انجام امور مالیاتی به شیوه ای صحیح و دقیق یکی از ملزومات هر کسب و کار است. همه ساله با شروع زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتی ، سوالات درباره شیوه اصلاح اظهارنامه مالیاتی نیز مطرح می شود.

درصورت بروز اشتباه در اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، اصلاح آن برای همه مودیان برای جلوگیری از جریمه های احتمالی ، امری ضروری است.

در این مقاله قصد داریم شما را با زمان ارسال اصلاح اظهارنامه مالیاتی آشنا کنیم تا اگر اشتباهی در محاسبات مالی پیش آمد بتوانید از این فرصت برای اصلاح اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به شیوه بهینه بهره ببرید.

صفر تا 100 اصلاح اظهارنامه مالیاتی

در ادامه این مقاله به مهلت اصلاح اظهارنامه مالیاتی ارسال شده مطابق قوانین سامانه مالیات می پردازیم .

همچنین می توانید برای آشنایی با اظهارنامه های مالیاتی به مقاله های اظهارنامه مالیاتی و انواع اظهارنامه های مالیاتی و مهلت ارسال آن ها  مراجعه کنید.

در انتهای مقاله، سوالات متداول در این بخش را بررسی خواهیم کرد.

سوالات متداول اصلاح اظهارنامه

چرا اصلاح اظهارنامه مالیاتی ارسال شده اهمیت دارد؟

مودیان ممکن است در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی ، مبالغ سود و زیان و یا ترازنامه را به اشتباه درج کنند. این مساله باعث می شود که مبلغ مالیات محاسبه شده با مبلغ مالیات واقعی تفاوت داشته باشد.

این مغایرت باعث می شود مودیان مشمول جریمه های مالیاتی شوند. امکان اصلاح اظهارنامه عملکرد ، برای بالا بردن هرچه بیشتر شفافیت مالی برای مودیان مالیاتی است.

سازمان امور مالیاتی برای حل این مساله قوانینی وضع کرده است و اجازه اصلاح در مهلت قانونی مقرر به مودیان داده است.

مهلت اصلاح اظهارنامه مالیاتی مطابق ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم

درباره مهلت اصلاح اظهارنامه مالیاتی قانونگذار ماده و تبصره مربوط به آن را مشخص کرده است. ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم به این امر می پردازد :

ماده ۲۲۶ ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف ‌مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌ آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

و اما در تبصره بسیار مهم ماده ۲۲۶ قانون آمده:

به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

مطابق این تبصره از ماده ۲۲۶ ، اگر مودی در مهلت زمانی قانونی اقدام به ارسال اظهارنامه کند و اشتباه در اظهارنامه عملکرد پیش بیاید و مودی بخواهد اظهارنامه را اصلاح کند، حداکثر یک ماه پس از تاریخ ارسال اظهارنامه امکان اصلاح آن را دارد.

ماده 226 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم درباره چیست؟

مودیان مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

اظهارنامه مودیان شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خواهد بود.

ماده 100 قانون مالیات مستقیم

اقدامات مهم در برطرف کردن اشتباه در اظهارنامه مالیاتی و روش اصلاح آن

ممکن است شما اشتباه در اظهارنامه مالیاتی داشته باشید و نیاز به اصلاح اظهارنامه داشته باشید. بنابراین بایستی پس از ورود به سامانه مالیات کشور، گزینه اصلاح اظهارنامه مالیاتی را بزنید و ارقام مربوط به خرید یا فروش را اصلاح کنید. مبلغ مالیات و عوارض بصورت سیستمی محاسبه می شود. اگر در بازه زمانی تعریف شده برای ارسال اظهارنامه مالیاتی ، چندین بار اظهارنامه ارسال کنید، آخرین فرمی که ارسال کرده اید ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت. با دریافت کد رهگیری از سامانه، فرآیند ارسال اظهارنامه تکمیل و ارزش قانونی پیدا کرده است.

 

اقدامات مهم در ارسال اصلاحیه

فرآیند رسیدگی به اصلاح اظهارنامه مالیاتی چگونه است؟

بر طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۲۶ سازمان مالیات، ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مودیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد ومدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات  و همچنین میزان فعالیت مودی درسال مورد رسیدگی و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و فارغ از مقررات تبصره دوم ماده ۲۱۰ قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات اینگونه از مودیان را براساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند:

 • کمیته ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل (دبیر کمیته)، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد.
 • ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مودیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مودیان و حسب درخواست مودی مبنی بر اصلاح اشتباه می بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.
 • رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجام بررسی های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مودی، مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید.
 • کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه، مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می نماید.
 • ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی، با عنایت به صورتجلسه کمیته مذکور حسب مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
 • در خصوص اینگونه پرونده ها که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی راسا اختیار کمیته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود.
 • لازم به توضیح است که در صورتی که این قبیل مودیان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارسال شده است، متعاقبا نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستی و یا اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسلیم شده به صورت دستی و ملاک عمل می باشد.
 • بدیهی است ماموران رسیدگی کننده و همچنین مسئولان موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ امکان پذیر باشد، مکلف به اجرای حکم تبصره مذکور خواهند بود.
فرآیند رسیدگی به اصلاح اظهارنامه مالیاتی

سوالات متداول درباره روش اصلاح اظهارنامه عملکرد

در اینجا تعدادی از سوالات متداول درباره اصلاح اظهارنامه های مالیاتی را آورده ایم:

 • اگر درآمد بالاتر ازدرآمد مشمول بود می توان از تبصره معافیتی ماده ۱۰۰ بهره برد؟

  اگر فروش مودی بالاتر از مبلغ مشمول باشد، سازمان مودی را از توافق خارج می کند.

 • آیا اظهارنامه اصلاحی ملاک بررسی سازمان مالیات است؟

  اصلاح اظهارنامه مالیاتی که همراه با کد رهگیری باشد، ملاک سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

 • اگر اصلاح اظهارنامه مالیاتی غیرفعال بود، چه باید کرد؟

  اگر در مهلت قانونی ، گزینه اصلاح غیرفعال بود، از گزینه ویرایش استفاده کنید.

 • اظهارنامه جایگزین چیست؟

  مربوط به زمانی است که تمامی اطلاعات مودی تغییر کند. زمان ارسال این اظهارنامه نیز مشابه اظهارنامه مالیاتی عملکرد می باشد.

 • لینک اصلاح اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده کجاست؟

  لینک مربوط به اصلاحیه در صفحه اصلی سازمان مالیاتی است و می توانید از آن تنها یکبار استفاده کنید.

 • چطور آدرس اشتباه در اظهارنامه مالیاتی را اصلاح کنیم؟

  بایستی به بخش انفورماتیک سازمان مالیاتی اطلاع داد تا با تایید ممیز سازمان، اصلاحیه صورت گیرد.

 • اگر شرکت در ثبت اظهارنامه اشتباه کرد ، امکان ارسال اصلاحیه دارد؟

  طبق تبصره ماده ۲۲۶ ، امکان ارسال اصلاحیه برای شرکت ها نیز در نظر گرفته شده است و می توانند حداکثر یک ماه پس از تسلیم اظهارنامه ، مدارک و اسناد را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

 • ارسال اصلاحیه اظهارنامه مالیاتی به چه صورتی است؟

  ارسال اصلاحیه به صورت الکترونیکی انجام می شود.

 • آیا امکان اصلاح گروه مالیاتی وجود دارد؟

  برای اصلاح گروه مالیاتی باید حضوری به حوزه مالیاتی درخواست اصلاح بدهید. برای بررسی بهتر گروه عملکرد به مقاله انواع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد مراجعه کنید.

 • امکان ارسال اصلاحیه اظهارنامه پس از پایان مهلت وجود دارد؟

  خیر. اگر مودی در زمان اعلام شده اظهارنامه اصلاح نکند، اظهارنامه ارسالی ملاک رسیدگی است و درصورت اشتباه در درج مبالغ مشمول جریمه می گردد.

 • استفاده از ماده ۱۰۰ در اصلاح اظهارنامه چیست؟

  استفاده از این تبصره برای مودیانی مناسب است که صاحب مشاغل کوچک هستند. اگر خواهان استفاده از ماده ۱۰۰ نیستید و به اشتباه این گزینه را انتخاب کرده اید، نرم افزار را پاک کرده و مجدد نصب کنید. درصورتیکه اظهارنامه را ارسال کرده اید در صورت بروز خطا، باید با ممیز توافق کنید.

برای تماس با ما کلیک کنید

مشاوره رایگان

ما در صدرا محاسب به تمام سوالات شما در مورد مالیات پاسخ خواهیم داد.
برای تماس با ما کلیک کنید

درباره اصلاح اظهارنامه مالیاتی به خاطر داشته باشید…

باتوجه به متن صریح این ماده زمان اصلاح اظهارنامه مالیاتی یک ماه پس از ارائه اظهارنامه اولیه می باشد.

فرصت اصلاح اظهارنامه عملکرد ، یکبار خواهد بود. اظهارنامه اصلاحی مبنای رسیدگی برای سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری و مهم است که اصلاحیه مربوط به تغییر مبالغ ثبت شده باشد و مربوط به تغییر اسناد مالی و حسابداری نباشد.

اگر تغییر مربوط به اسناد مالی و حسابداری باشد شامل تبصره ماده ۲۲۶ نخواهد بود و مشمول جریمه می گردد.

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما می‌توانید با شماره ۴۶۰۱۴۷۲۱-۰۲۱ و ۸۶۰۹۳۴۶۸-۰۲۱ تماس بگیرید.
همچنین می‌توانید فرم زیر را پر کرده تا در سریعترین زمان، کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

فرم مشاوره رایگان